అల్లాహ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు

వివరణ

సమస్త సృష్టి పైన, ఆకాశాలన్నింటిపైన అల్లాహ్ తన అర్ష్ పై అధిష్టించి ఉన్నాడు.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్