అల్లాహ్ గురించ ప్రజలలో వ్యాపించి ఉన్న అపార్థాలు

వివరణ

1- అసలు దేవుడు ఎవరు 2- ఒకవేళ దేవుడు ఒక్కడే అయితే, ఖుర్ఆన్ లో మేము అనే పదం ఎందుకు ఉన్నది 3- ఇస్లాం ధర్మానికి పూర్వం ఏ ధర్మం ఉండింది.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్