మనల్ని సృష్టించింది ఎవరు

వివరణ

మనల్ని సృష్టించింది ఎవరు అనే పెద్ద ప్రశ్నకు ఇస్లాం ధర్మం సరైన జవాబు ఇస్తున్నది.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్