జీవిత ఉద్దేశ్యం

వివరణ

ప్రతి మానవుడి జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఎదురయ్యే "మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నామనే" కొన్ని పెద్ద ప్రశ్నలకు ఇస్లాం ధర్మం సరైన జవాబు ఇస్తున్నది.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్