ప్రవక్తల వృత్తాంతాలు - నూహ్ అలైహిస్సలాం వృత్తాంతం

వివరణ

విగ్రహారాధన ఆరంభం మరియు దానిని ఖండిస్తూ నూహ్ యొక్క పిలుపు. నూహ్ ప్రజలు ఆయన పిలుపును తిరస్కరించుట, ఒక పేద్ద నావను నిర్మించమనే సృష్టికర్త ఆదేశం. పెనుతుఫాను తర్వాత ఆ నావ భూమిపైకి దిగటం మరియు నూహ్ జాతి అవిశ్వాసులు సమూలంగా నాశనమవడం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్