ప్రవక్తల వృత్తాంతాలు - అబ్రహాం అలైహిస్సలాం వృత్తాంతం

వివరణ

అబ్రహాం పరిచయం మరియు యూద ధర్మంలో, క్రైస్తవ ధర్మంలో మరియు ఇస్లాం ధర్మంలో ఆయనకున్న ప్రత్యేక స్థానం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్