ప్రవక్తల వృత్తాంతాలు - జీసస్ అలైహిస్సలాం వృత్తాంతం

వివరణ

ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలలో ప్రవక్త జీసస్ అలైహిస్సలాం వృత్తాంతం

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్