ఈద్ అల్ అద్హా అంటే

వివరణ

ప్రవక్త అబ్రహాం అలైహిస్సలాం ఉపమానాన్ని మరియు అల్లాహ్ పై ఆయన ఉంచిన పూర్తి నమ్మకాన్ని అనుసరిస్తూ చేసుకునే పండుగ

Download
ఫీడ్ బ్యాక్