నరకం గురించి వివరణ

వివరణ

1- వేర్వేరు నరకాల పేర్లు, వాటి ఉనికి మరియు వాటి అమరత్వం మరియు వాటి కాపలాదారులు. 2- నరకాల స్థానం, సైజు, స్థాయి, ద్వారాలు, ఇంధనం మరియు నరకాగ్ని వాసుల దుస్తులు. 3- నరకాగ్ని వేడి, వాటి నివాసుల కోసం తయారు చేయబడిన ఆహారపానీయాలు. 4- ఇస్లామీయ మూలాధారాలు తెలుపుతున్న నరకంలోని బాధలు, భయం, భీతి మరియు కఠిన శిక్షలు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్