పరలోక యాత్ర

వివరణ

1. ఇస్లాం ధర్మం ప్రకారం మరియు లాజికల్ గా మరణానంతర జీవితం ఉనికి యొక్క భావన. 2- మరణం నుండి అంతిమ తీర్పుదినం వరకు సాగే దైవవిశ్వాసుల సమాధి జీవితం. 3- అంతిమ తీర్పుదినం నాడు దైవవిశ్వాసుల పరిస్థితి మరియు వారెలా స్వర్గద్వారాల వద్దకు చేరుకుంటారు. 4- స్వర్గంలో దైవవిశ్వాసులు ఎలా ఆహ్వానించబడతారు 5- మరణం నుండి అంతిమ తీర్పుదినం వరకు సాగే అవిశ్వాసుల సమాధి జీవితం. 6- అంతిమ తీర్పుదినం నాడు అవిశ్వాసులు ఎలాంటి కఠిన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారు. 7- అవిశ్వాసులు నరకాగ్నిలో ఎలా వేయబడతారు. 8- స్వర్గనరకాలు ఎందుకు అవసరమో తెలిపే కొన్ని కారణాలు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్