అబద్ధాల వలన కలిగే అనర్థాలు

వివరణ

సామాజిక జీవితంలో అబద్ధాలు పలుకుట సామాన్యమై పోయింది. దీని వలన ప్రజలలో వ్యాపించే ఈర్ష్యాద్వేషాల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

Download
  • 1

    PDF 195.9 KB 2019-05-02

  • 2

    DOC 3.4 MB 2019-05-02

ఫీడ్ బ్యాక్