అబద్ధాల వలన కలిగే అనర్థాలు

వివరణ

సామాజిక జీవితంలో అబద్ధాలు పలుకుట సామాన్యమై పోయింది. దీని వలన ప్రజలలో వ్యాపించే ఈర్ష్యాద్వేషాల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్