తల్లిదండ్రులపై దయ జూపుట

వివరణ

1- తల్లిదండ్రుల గురించి ఖుర్ఆన్ ఆదేశాలు 2- ఇస్లాం ధర్మం ప్రత్యేకంగా తల్లికి ఇస్తున్న గొప్ప గౌరవస్థానం. 3- వారి మరణానంతరం కూడా ఎవరైనా తల్లిదండ్రులపై ఎలా తమ ప్రేమను చూపించగలరు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్