కొత్త నిబంధన

రచయిత :

వివరణ

యూద-క్రైస్తవ పండితులు కొత్త నిబంధన యొక్క ప్రామాణికత మరియు సంరక్షణ గురించి ఏమి చెబుతున్నారో గమనించండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్