? ఖుర్ఆన్ గ్రంథం యూదులకు వ్యతిరేకమా

వివరణ

1- ఖుర్ఆన్, ఇస్లాం మరియు ముస్లింలు యూదులకు వ్యతిరేకమనే అసత్య ప్రచారంపై చర్చ. యూదజాతి స్థానం మరియు దేవుడి వద్ద వారి గౌరవ స్థానం గురించి చర్చ. 2- వాస్తవంగా అసలు ఎంచుకోవబడిన ప్రజలు ఎవరు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్