యూద ధర్మంలో తాల్మూడ్ స్థానం

వివరణ

ఆధునిక మరియు ప్రాచీన యూద ధర్మం తాల్మూడ్ ధర్మాదేశాలకు తౌరాహ్ మరియు ఇతర పాత నిబంధనల కంటే ఎక్కువ గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాయి. యూద ధర్మం మరియు లౌకక ఆధారాలతో ఈ వ్యాసం యూదధర్మంలో తాల్మూడ్ యొక్క కేంద్రీయ స్థానం మరియు దాని అధికారం గురించి చర్చిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్