తాల్మూడ్ మరియు దాని రచయితలు

వివరణ

యూదుల తాల్మూఢ్ అంటే ఏమిటి, దాని ప్రతులు ఎన్ని ఉన్నాయి, అసలు దాని రచయిత ఎవరు ... మొదలైన ప్రశ్నలకు ఈ వ్యాసం యూద గ్రంథాల మరియు లౌకిక ఆధారాల నుండి సమాధానం ఇస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్