యూద ధర్మం

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి. 1- యూద ధర్మం అంటే ఏమిటి మరియు యూదులు ఎవరు 2- ఎంచుకోబడిన పుణ్యప్రజలు ఎవరు మరియు దైవానుగ్రహం వారిపై నుండి తొలిగి పోయిందా 3- దైవానుగ్రహం వారిపై నుండి ఎందుకు తొలిగి పోయింది - ఇస్లాం మరియు యూద ధర్మాల మధ్య పోలిక 4- ఇస్లాం మరియు యూద ధర్మాలు రెండింటిలో ఉమ్మడిగా ఉన్న కొన్ని చారిత్రక పోలికలు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్