సిక్కుమతం

వివరణ

1- అసంతృప్తి నుండి పుట్టిన ధర్మం. 2- సిక్కు ధర్మం స్వభావం మరియు దేవుడి భావన.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్