పర్వతాల గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

పర్వతాల నిర్మాణం మరియు భూమిని స్థిరంగా ఉంచటంలో వాటి పాత్ర గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సైన్సు పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్