ఉగ్రవాదం గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

ప్రపంచం కోసం శాంతిసామరస్యాలను ప్రసాదిస్తున్న ఇస్లాం ధర్మం యొక్క వివిధ సిద్ధాంతాలు మరియు ఉగ్రవాదం, ఆతంకవాదం అనేవి ఇస్లాం ధర్మంలో అస్సలు లేని అంశాలని నిరూపించే ఒక మంచి చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్