జోరో ఆస్ట్రియనిజం

వివరణ

1- అసలు జరతూష్ట్ర ఎవరు మరియు అతడి సహచరులు దేనిని అనుసరిస్తారు. 2- అగ్నిపూజారులు తొలికాలపు ఏకదైవోపాసననే పాటించేవారు. కాబట్టి అగ్నిపూజారులు కూడా జోరో ఆస్ట్రియన్లే.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్