నిస్వార్థ సేవ

వివరణ

తొలి తరం ఇస్లామీయ సమాజంలో కనబడిన ఖచ్చితమైన నిస్వార్థసేవ రాబోయే తరాల కొరకు ఒక మంచి ఉపమానం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్