కష్టనష్టాలను ఎలా ఎదుర్కొనాలి - ఇస్లామీయ పద్ధతి

వివరణ

1- అసలు మనకు చెడు ఎందుకు జరుగుతుంది - ఖుర్ఆన్ నుండి వివరణ. 2- బాధలకు గురవటం అంటే మన పాపాల నుండి పరిశుద్ధులవటం అన్నమాట 3- దైవ విశ్వాసులకు పరీక్ష 4- పరీక్షలో నెగ్గినవారు సజ్జనుల సాంగత్యంలో ఉంటారు. 5- కాబట్టి మనం కష్టకాలాన్ని ఎలా ఎదుర్కొవాలి ...

Download
ఫీడ్ బ్యాక్