ఇస్లాం ధర్మంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థ

వివరణ

1- సమాజంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ కొరకు ఇస్లాం ధర్మం నిర్ధేశిస్తున్న నియమాలు. ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన చట్టాలు ఏ మూలాధారాల నుండి తయారు చేయబడాలి. 2- ఆదర్శవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ పునాదులు మరియు వాటికి మార్గదర్శకత్వం వహించే సాధారణ నియమనిబంధనలు

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్