మొత్తం మానవజాతి కొరకు పంపబడిన అంతిమ ప్రవక్త

వివరణ

మానవజాతికి తన అంతిమ సందేశాన్ని అందజేయడానికి సృష్టికర్త ఎంచుకున్న అంతిమ సందేశహరుడు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను స్వీకరించమని అంతిమ దివ్యగ్రంథమైన ఖుర్ఆన్ ప్రజలను పిలుస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్