మంచి చెడు - ధర్మం అధర్మం

వివరణ

ఆయన సృష్టించిన వాటిలో నుండి మంచి వాటిని ధర్మపరంగా అనుమతించబడిన వాటిని మాత్రమే భుజించమనీ, అధర్మమైన దారులను అనుసరించద్దనీ మార్గదర్శకత్వం వహించే అల్లాహ్ యొక్క ఆజ్ఞలు

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్