మొదటి వలస

వివరణ

1- ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ముస్లింల ఒక చిన్న బృందాన్ని ఇథియోపియాపు పంపినారు. 2- తొలి ముస్లింల ఆశ్రయం మరియు రహస్య సంభాషణ.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్