ఉమ్మెహాతుల్ మోమినీనుల సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క భార్యలను గౌరవప్రదంగా ఉమ్మెహాతుల్ మోమినీన్ అంటే విశ్వాసుల తల్లులు అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ క్లుప్తంగా వారి జీవిత చరిత్ర చర్చించబడింది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్