అబూ బకర్ రదియల్లాహు అన్హు

రచయిత :

వివరణ

1- దైవభక్తి పరాయణుడైన వ్యక్తి ఇస్లాం స్వీకరించుట మరియు చరిత్రలో వేసిన పెద్ద పెద్ద అడుగులు. 2- ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారు మరియు అల్లాహ్ పైనే పూర్తి భారం వేసినారు. 3- తన సహచరులను కాపాడటంలో అబూ బకర్ రదియల్లాహు అన్హు తన తెలిపితేటలను, వివేకాన్ని, సంపదను మరియు శక్తిసామర్ధ్యాలను ఉపయోగించినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్