ఉమర్ రదియల్లాహు అన్హు

రచయిత :

వివరణ

1- ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క రెండవ ఖలీఫా ఎలా ఇస్లాం స్వీకరించారు. 2- ఇస్లామీయ బంధంలోని సోదరసోదరీమణులపై ఆయన చూపిన ప్రేమానురాగాలు. 3 - న్యాయం, దయ మరియు దైవభీతికి ఆయన ఒక గొప్ప ఉపమానం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్