ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన ప్రవక్తలు

వివరణ

1- ముస్లింల మూలవిశ్వాసంలో ప్రవక్తను విశ్వసించుట ఒకటి. ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన ఆదం అలైహిస్సలాం నుండి మొదలు పెట్టి, అబ్రహాం మరియు ఆయన ఇద్దరు కుమారుల వరకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కంటే ముందు వచ్చిన ప్రవక్త లందరినీ మొదటి భాగం పరిచయం చేస్తున్నది. 2- ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన లూత్ అలైహిస్సలాం నుండి జీసస్ అలైహిస్సలాం వరకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహ్ అలైహి వసల్లం కంటే ముందు వచ్చిన ప్రవక్తలందరినీ రెండవ భాగం పరిచయం చేస్తున్నది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్