ఏ విషయం ప్రజలను ఇస్లాం స్వీకరించేలా చేస్తున్నది

వివరణ

మీడియాలో ఎంతగా వ్యతిరేక ప్రచారం జరుగుతన్నా, ప్రజలు మనస్ఫూర్తిగా ఇస్లాం స్వీకరించేలా మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్న ఇస్లాం ధర్మంలోని వివిధ అంశాలు

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్