దయ, విశ్వాసం మరియు ఆచరణ

వివరణ

1- ఇస్లాంలో ఆంతరంగిక విశ్వాసం మరియు మంచి పనుల మధ్య సంబంధం 2 - విశ్వాసం మరియు ప్రేమలకు సంబంధించి నోటి పలుకు మరియు ఆచరణల పాత్ర. 3- స్వర్గప్రవేశం కేవలం ఆంతరంగిక విశ్వాసం మరియు మంచి పనుల వలన ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అనే భ్రమ 4 - కేవలం దైవవిశ్వాసం అనే భావనను బైబిల్ లో అన్వేషించుట

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్