నమాజులోని వివిధ భంగమల వెనుక ఉన్న వివేకం

రచయిత :

వివరణ

నమాజులోని వివిధ భంగిమల ప్రాధాన్యతను ధృవీకరిస్తూ, వాటిలో వాడే పదాల మరియు పదసమూహాల ప్రాధాన్యత గురించి పరిశీలించుట

Download
ఫీడ్ బ్యాక్