ఇస్లాం ధర్మంలో కోపాన్ని జయించే విధానం

రచయిత :

వివరణ

1-కోపతాపాలకు ఇస్లాం ధర్మంలో తావు లేదు. కోపం వచ్చినపుడు సమంజసమైన పద్ధతిలో వ్యవహరించడం. 2 - కోపంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల నుండి ఉదాహారణలతో సహా.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్