ఇస్లాం లో జీసస్

వివరణ

1- ఇస్లాం లో జీసస్ పై చర్చ - ఆయన అద్భుత జన్మ మరియు మహిమ 2 - జీసస్ గురించి ఇస్లామీయ భావన - ఆయన దైవత్వం మరియు అసలు ఉద్దేశ్యం పై ప్రశ్న 3 - జీసస్ గురించి ఇస్లామీయ భావన - ఆయనను శిలువపై ఎక్కించుట మరియు పునరాగమనం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్