ఖుర్ఆన్ లో పేర్కనబడిన జీసస్ పేర్ల వివరణ

వివరణ

1- పేరు, టైటిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ లోని జీసస్ పేర్ల గురించి వివరణ - ఇస్లాం, యూద మరియు క్రైస్తవ ధర్మాలలో మెస్సయ్యహ్ భావన, ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన జీసస్ యొక్క మెరాకిల్ అనే టైటిల్. 2 - జీసస్ కు ఇవ్వబడిన మరికొన్ని వచనం, ఆత్మ, మెర్సీ మరియు ఇతర మారుపేర్లపై ఒక చూపు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్