పాపపరిహారం గురించిన చారిత్రక మోసం

వివరణ

1- క్రైస్తవంలో శిలువ ఆలోచన సృష్టించడంలో తర్సుస్ కు చెందిన పౌల్ యొక్క మరియు బహుదైవారాధ విశ్వాసాల యొక్క ప్రభావం. వాస్తవానికి క్రీస్తు ప్రస్తావించిన పాపపరిహారం, నేడు బహుళంగా ప్రచారంలో ఉన్న పాపపరిహారానికి మధ్య ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. 2 - తర్సూస్ కు చెందిన పౌల్ ద్వారా బహుదైవారాధకుల అంధ విశ్వాసాలు క్రైస్తవ ధర్మంలో ఎలా పాతుకుపోయాయి. ఇంకా ఇస్లామీయ దృష్టిలో ఆది పాపం ప్రస్తావన యొక్క చరిత్ర మరియు పాప పరిహారం చరిత్ర.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్