ఖుర్ఆన్ వృత్తాంతం

రచయిత :

వివరణ

1- ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమిటి ? 2-ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ఎలా అవతరించింది, కంఠస్థం చేయబడింది మరియ వ్రాయబడింది. 3-ఎలా దివ్య వచనాలు గ్రంథ రూపంలో సంకలనం చేయబడినాయి. 4- ఈరోజు మన చేతులలో ఉన్న ఖుర్ఆన్ యొక్క మూలం ఏమిటి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్