ఖుర్ఆన్ యొక్క సౌందర్యం మరియు వాగ్దాటి

వివరణ

వక్తృత్వం దాని ఉన్నత శిఖరాలను అందుకుంటున్న వేళ, అద్భుతమైన ఖుర్ఆన్ గ్రంథం తిరుగులేని ఒక మహిమా వచనంగా అవతరించింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్