ఖుర్ఆన్ శైలి

వివరణ

ఈ వ్యాసం ఖుర్ఆన్ లోని ప్రధాన అంశాలు, అందులో చర్చించబడిన అంశాలు, వాటి ప్రస్తావనా శైలి మరియు యూద క్రైస్తవ ధర్మాల మత గ్రంథాలతో పోల్చుట మొదలైన అంశాలను సంబోధిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్