ఇస్లాం ధర్మంలో బానిసత్వం

వివరణ

1-ఈ వ్యాసంలో మూడు ప్రధాన అంశాలు చర్చించబడినాయి. అ) యూదక్రైస్తవ ధర్మాలలో బానిసత్వం. ఆ) స్వాతంత్ర యుద్ధానికి పూర్వం అమెరికాలో బానిసత్వం. ఇ) ఆధునిక బానిసత్వం. 2-ముస్లిం దేశాలన్నింటిలో బానిసత్వం నిషేధం. ఒకవేళ బానిసత్వం మిగిలిన ఉన్న సమాజాలలో అనుసరించవలసిన షరిఅహ్ నియమాలు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ఆధారంగా వివరించబడింది. అంతేగాక కొన్ని చారిత్రక పరిశీలనలపై కూడా దృష్టి సారించబడింది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్