ఇస్లాం ధర్మంలో స్త్రీల సుంతీలు

వివరణ

1- విభిన్న రకాల స్త్రీజననేంద్రియాల కత్తిరింపు అంటే వడుగులు, సుంతీలు (FGC), దాని భౌగోళిక స్వరూపం, వేర్వేరు సమాజాలలో అలా చేయడానికి గల కారణాలు. 2- స్త్రీల సున్నతు వడుగులు లేదా 1వ టైపు FGC యొక్క ఇస్లామీయ ఆధారాలపై చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్