పరీక్షల మరియు ఆపదల ప్రయోజనాలు

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో మానవులు తమ జీవితంలో ఎదుర్కొనే పరీక్షల మరియు ఆపదలలోని ప్రయోజనాల గురించి షేఖ్ జమాల్ జర్బోజో చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్