అమెరికా దేశానికి చెందిన ఉమ్మె అబ్దుల్ అజీజ్ వృత్తాంతం

వివరణ

అమెరికా దేశానికి చెందిన ఉమ్మె అబ్దుల్ అజీజ్ ఎలా క్రైస్తవ ధర్మాన్ని త్యజించి ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిందో తెలిపే ఒక నవముస్లిం గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం. తిన్నగా ఈసా అలైహిస్సలాంనే ఆరాధించుట ద్వారా క్రైస్తవులు ఎలా దైవారాధనలో హద్దు దాటి పోయారు, బైబిల్ పూర్తిగా చదివినా ఆమె ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించలేదు, కానీ ఇస్లాంలో ఆమెకు సమాధానాలన్నీ లభించి, మనస్పూర్తిగా ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్