జీసస్ - ఒక దైవప్రవక్త

వివరణ

ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించిన కొన్ని ముఖ్యాంశాలను అంటే ఆయన చూపిన మహిమలు, ఇస్లాంలో ఆయన ఉన్నత స్థానం, ఆయన సందేశం మరియు ఆయన దైవత్వం పై ప్రజలలో ఉన్న అపోహల గురించి ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్