ఒక ముస్లింపై తోటి ముస్లిం హక్కులు

వివరణ

ఒక ముస్లింపై తోటి ముస్లిం యొక్క హక్కులు - ఒక ముస్లింపై తోటి ముస్లిం సోదరుడి హక్కుల గురించి అల్ షేఖ్ ఇక్కడ చక్కగా వివరించారు. ఈ హక్కుల ప్రాధాన్యత గురించి మరియు వాటిని సంరక్షించే బాధ్యతను ముస్లింలు ఎంత ముఖ్యమైన విషయంగా పరిగణించాలో బోధిస్తు చేసిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఉపదేశాలు.

ఫీడ్ బ్యాక్