ఒక ముస్లింపై తోటి ముస్లిం హక్కులు

వివరణ

ఒక ముస్లింపై తోటి ముస్లిం యొక్క హక్కులు - ఈ ప్రసంంగంలో ఇస్లామీయ షరిఅతులో ఒక ముస్లింపై తోటి ముస్లిం యొక్క హక్కుల గురించి అల్ షేక్ చక్కగా వివరించారు. సౌభ్రాతృత్వాన్ని స్థాపించుటంలో ఆ హక్కుల ప్రాధాన్యత మరియు వాటి సంరక్షణ గురించి, దాని ద్వారా ముస్లిం సమాజం ఎలా బలపడుతుందనే విషయం గురించి వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్