కోపానికి మందు

ఉపన్యాసకులు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

కోపమనేది ఆరోగ్యవంతమైన ఒక మామూలు భావోద్రేకం. కానీ హద్దుమీరితే అది చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. కోపమనేది షైతాను యొక్క మరో రూపం, నిషేధించబడింది, ఉత్తమ లక్షణాలను నాశనం చేసే ఒక గుప్తమైన షైతాను ఆయుధం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్