ఇంగ్లీషు అనువాదంతో సహా ఖుర్ఆన్ లోని చివరి పదవ భాగం పఠనం

రివ్యూ:

వివరణ

ఇంగ్లీషు అనువాదంతో సహా ఖుర్ఆన్ చివరి పదవ భాగం వివరణ పఠనం - షేఖ్ సాద్ అల్ గామ్దీ కంఠస్వరంలో

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్